Plastik Ürün İmalat Sektöründe Meslek Hastalıkları

Plastik Ürün İmalat Sektöründe Meslek Hastalıkları

Plastik Ürün İmalat Sektöründe Meslek Hastalıkları
Mesleki Astım
Dar anlamda mesleki astım, işyerindeki maruziyete bağlı olarak ortaya çıkan astım hastalığını ifade eder. Bu kavrama göre, daha önce hiçbir astım belirtisi olmayan bir insanda, 39 işyerinde belirli bir süre çalışmayı takiben, burada maruz olduğu toz, gaz, buhar veya duman şeklindeki maddelere karşı bir duyarlılaşma ve astım hastalığı gelişir.

Geniş anlamda mesleksel astım ise daha önce astımı olan bir kimsede hastalık belirtilerinin işyerindeki koşullara bağlı olarak alevlenmesidir. Tüm astımlıların %2’sinde hastalığın mesleki maruziyete bağlı olarak ortaya çıktığı sanılmaktadır.

Bugün sanayide 100.000’in üzerinde kimyasal madde üretilmekte ve kullanılmaktadır. 200’ün üzerinde madde de astım etkeni olarak bilinmektedir. Bu maddelerin epidemiyolojik önemi ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Örneğin Batı Almanya’da ilk sırada bulunan fırıncı astımı tüm mesleksel göğüs hastalıklarının ¾’ünü oluşturmaktadır ve her yıl 300 yeni olgu bildirilmektedir. Ülkemizde modern bir ekmek fabrikasında çalışanlarda yapılan bir çalışmada una bağlı astım %5 oranında bulunmuştur. Şüphesiz küçük iş yerlerinde bu oran daha yüksek olacaktır. Günlük yaşamımızda kuaförler, fırıncılar, mobilyacılar, boyacılar başta olmak üzere birçok iş kolunda mesleki astım riski vardır.

Bunu da oku :  İş Güvenliği ve Sağlığı

Egzama(dermatit) derinin iltihabıdır ve çoğu zaman kaşıntılı seyreder. Genellikle alerji nedeniyle oluşur; ama duygusal sıkıntı da egzamaya yol açabilmektedir. Bazen de egzama görünür hiçbir neden yokken çıkmaktadır. En sık görülen egzama tipi, alerjik kökenlidir. Tıp dilindeki adı “atopik dermatit” olan bu hastalık çoğunlukla astımlılarda ve saman nezlelilerde görülür. Saman nezlesi, çiçek tozlarının neden olduğu alerjik bir hastalıktır.

Kimyasal tahriş edicilerin solunması sonucunda oluşan akciğer iltihaplanmasına Kimyasal Pnömoni denir. Polymer duman ateşi, polymerlerler yandığı zaman ortaya çıkan koku ve dumana maruz kalma sonucunda görülen ve metal duman ateşi ile benzerlik gösteren bir hastalıktır.

Kanser
Günümüzdeki bilgilere göre kanserlerin %80’i, çevresel faktörlerin etkisi ile meydana gelmektedir. Çalışanların işyeri ortamında, çalışma hayatı içinde karşılaştıkları faktörler yani mesleksel faktörler, insanlarda görülen kanserlerin %4’ünün nedenidir. 40 Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı mesleksel karsinojenler listesinde, Grup 1’de yer alan 28 kimyasaldan 3’ü, Grup 2A’da yer alan 25 kimyasaldan 5’i, Grup 2B’de yer alan 111 kimyasaldan 19’u plastik işkolunda kullanılmaktadır. Batı Avrupa’da altı ülkede, 1976- 1996 yılları arasında yürütülmüş11 vaka-kontrol çalışmasının birleştirilmesi sonucu, yaşları 30-79 arasında değişen, 3346 vaka ve 6840 kontrolden oluşan bir çalışmada, yaşam boyu meslek ve sigara içme öyküsü alınmıştır. Atfedilen risk, daha önce yüksek riskli tanımlanan mesleklerde hayatı boyunca çalışıp çalışmadığına göre değerlendirilmişve plastik ürünlerin imalinde çalışanların daha fazla mesane kanserine yakalandıkları tespit edilmiştir. Schelo ve arkadaşlarının 6.000 kişide, VC, akrilonitril ve stirenin mesleki maruziyetinin akciğer kanseriyle ilişkisini inceledikleri vaka-kontrol çalışmasında; akrilonitrile maruziyetin akciğer kanseri oluşumunu artırdığı tespit edilmiştir. Ancak stiren ve VC maruziyeti ile akciğer kanseri artışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.

Bunu da oku :  Enjeksiyon Makinelerinde Kazaya Neden Olabilecek Faktörler

Fare, sıçan ve hamsterlar üzerinde yapılan hayvan deneylerinde ağız ve solunum yoluyla VC’e maruziyet, karaciğer anjiyosarkomu da dahil olmak üzere farklı bölgelerde tümör oluşuna neden olmuştur. Çeşitli VC kopolimerleri deri altına nakledildiğinde ise o bölgede lokal sarkomlar oluşmuştur. Birbirinden bağımsız ancak birbirini teyit eden çalışmalarda; VC ürünlerine maruz kalmanın insanlarda karaciğer, beyin, akciğer ve hemolenfopoetik sistem kanserlerinde artışla sonuçlandığı gösterilmiştir. Başka bir çalışmada da, VC’e maruz kalmışişçilerin eşlerinde düşük oranlarının arttığı tespit edilmiştir. Yine VCPVC işleme tesislerinin bulunduğu yerlerde yaşayanların çocuklarında anomalilere neden olduğu bildirilmiştir. Bu bulgular VC’ün insanlarda genetik mutasyona ve teratojenik etkilere neden olduğunu göstermektedir. PVC içeren plastiklerin üretilmesinde çalışan işçilerin ölüm nedenlerinin ölüm raporları üzerinden incelendiği iki çalışmada, her iki cinste sindirim sistemine ve üriner sisteme ait kanserlerde, kadınlarda ise göğüs kanserinde artışlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak VC’e mesleki maruziyet, karaciğer anjiyo sarkomuna neden olmaktadır. Bunun yanında vinil klorür maruziyetinin diğer kanserlerle ilişkisine yönelik kanıtlar yetersizdir.

PE’in deney hayvanlarında deri altına nakledilmesi o bölgede lokal sarkomlarla sonuçlanmıştır. Etilen ve PE’in yaygın üretimi ve kullanımı, işçilerin ve genel nüfusun bu maddelere maruziyetini artırmakla birlikte bu maddelerin insan karsinojeni olduğunu gösteren 41 çalışma bulunmamaktadır. Aynışekilde PP’in de karsinojen olduğuna dair epidemiyolojik çalışma ve vaka raporu da yoktur.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 1.915 times, 2 visits today)

Related posts

Leave a Comment